ОПАЛЕННЯ, пристрій і принцип дії різних систем опалення

23.08.2015

будівлі

ОПАЛЕННЯ, пристрій і принцип дії різних систем опалення
Опалення

«ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ»

У двох частинах

Підручник для вузів

Автори:

ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ КАМЕНЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ СКАНАВІ

В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ БОГОСЛОВСЬКИЙ

ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ ЄГІАЗАРОВ

ВОЛОДИМИР ПОРФИРОВИЧ ЩЕГЛОВ

Видання третє, перероблене і доповнене

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР в якості підручника для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Теплогазоспабжение і вентиляція»

У книзі описано пристрій і принцип дії різних систем опалення будівлі; наводяться методи розрахунку теплового режиму будівель, вибору, конструювання, розрахунку та регулювання центральних і місцевих систем опалення.

Підручник призначений для студентів, що спеціалізуються в області опалювання і вентиляції

© Стройиздат, 1975

Редакція літератури з інженерного обладнання

ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

До рішення XXIV з’їзду КПРС передбачені «. централізація виробництва пари і гарячої води для технологічних та опалювальних потреб». У СРСР на базі ТЕЦ розвивається централізоване водяне теплопостачання, що сприяє подальшому розвитку опалювальної техніки: витіснення дрібних опалювальних котелень, заміну парових систем опалення водяними не тільки в цивільному, але і в промисловому будівництві, переваги насосних систем.

В умовах водяного теплопостачання широко застосовуються однотрубні системи опалення, що дозволяє зменшити протяжність труб, підвищити розрахункову температуру теплоносія, заощаджувати метал, уніфікувати окремі елементи, завдяки чому підвищується ступінь індустріалізації монтажних робіт і скорочуються терміни будівництва.

Ці прогресивні зміни в техніці опалення знайшли відображення у програмі та викладенні навчального курсу для студентів спеціальності 1208 «Теплогазопостачання і вентиляція». Підручник «Опалення», який є першою частиною загального курсу «Опалення і вентиляція», що вийшла в 1965 р. значно перероблений і доповнений з урахуванням запровадження самостійної навчальної дисципліни «Будівельна теплофізика».

Цей підручник складений колективом авторів кафедри опалення і вентиляції Московського інженерно-будівельного інституту ім. В. О. Куйбишева. У підручнику заново написані глави: «Загальні відомості про опалення», «Тепловий режим будівлі», «Елементи систем центрального опалення», «Водяне опалення», «Повітряне опалення». Зазнали значної переробки і доповнення глави: «Парове опалення», «Панельно-променисте опалення», «Опалення сільськогосподарських споруд». Доповнені глави: «Гідравлічний розрахунок систем водяного опалення», «Регулювання і надійність систем опалення».

Наявність докладної довідкової літератури з опалення, а також безперервна модернізація обладнання дозволили авторам відмовитися від докладного опису обладнання, додатки поширених довідкових даних, розрахункових таблиць і графіків, за винятком окремих конкретних відомостей, необхідних для прикладів і пояснення конструкцій і фізичних явищ.

У кінці посібника наводиться список основної літератури, в кінці кожного розділу дається перелік додаткової літератури для поглибленого вивчення окремих питань курсу.

У підручнику фізичні величини виражені в міжнародній системі одиниць СІ в одиницях, що допускаються до застосування нарівні з одиницями СІ (температура в градусах Цельсія, час у годинах, добах і т. д. частота обертання в оборотах в хвилину, робота в кіловат-годинах). В дужках наведені значення в системі одиниць МКГСС.

Глави I, III, IV, VII, VIII написані канд. техн. наук, в. о. проф. А. Н. Сканаві, глава II—д-ром техн.. наук, проф. Ст. Н. Богословським, глава VI — канд. техн. наук, доц. В. П. Щегловим, глава XI — канд. техн. наук, доц. А. Р. Егиазаровым. Глави V, IX, X, написані у другому виданні підручника д-ром техн.. наук, проф. П. Н. Каменевим, перероблені та доповнені кандидатами техн. наук доц. Н. Н. Разумовым (гол. V) і ст. наук. співр. В. О. Константинової (гол. IX, X).

Провідна роль у складанні підручника «Опалення» належить А. Н. Сканаві, який, крім розробки структури програми, написання основної його частини, керував переробкою і провів загальне редагування всієї книги.

Автори висловлюють подяку канд. техн. наук В. С. Шаповалову за цінні поради та зауваження, зроблені при рецензуванні посібника.

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОПАЛЕННІ § 1. ПРЕДМЕТ КУРСУ

Короткий опис статті: опалення

Джерело: ОПАЛЕННЯ, пристрій і принцип дії різних систем опалення
будівлі

Також ви можете прочитати